تبلیغات
موسسه پژوهشی درمانی احیای طب جامع ایرانیان

موسسه پژوهشی درمانی احیای طب جامع ایرانیان
احادیث و روایات پزشکی

انتخاب سر دست یا قسمت های جلو

امام علی (ع): دوست داشتنی ترین عضو گوسفند برای پیامبر سر دست بود. (التاریخ الکبیر: ج6 ص391)


امام باقر (ع): پیامبر خدا (ص) سر دست را خوش می داشت. (الکافی: ج6 ص315 ح2)

سند ابن حنبل: به نقل از یحیی بن ابی اسحاق از مردی از بنی غفار: فلان کس برایم نقل کرد که برای پیامبر خدا غذایی از نان و گوشت آوردند فرمود سر دست آن را به من بده سر دست به ایشان داده شد و ایشان آن را خورد. یحیی می گوید از این خبر فقط به همین صورت آگاهی دارم. (مسند ابن حنبل: ج2 ص305 ح5089)


امام صادق (ع): آن زن یهودی پیامبر را با زهری که در سر دست نهاده بود مسموم کرد پیامبر دست و شانه را دوست داشت و بن ران را به دلیل نزدیک بودنش به پیشابگاه دوست نداشت. (الکافی: ج6 ص315 ح3)


دعائم الاسلام: درباره پیامبر خدا آورده اند که گوشت دوست داشت و می فرمود ما قرشی ها گوشتی هستیم اما از گوشت ها دست خوشایند او بود. یک بار گوسفندی ذبح شده به ایشان اهدا شد ایشان آهنگ برداشتن سر دست کرد اما سر دست ایشان را چنین بانگ داد که من زهرآگین هستم ایشان فرموده است جز مومن گوشت شتر نمی خورد. (دعائم الاسلام: ج2 ص110 ح356)


امام رضا (ع): خطاب به غلام خود فرمود در خریدن گوشت برای ما قسمت های جلوی لاشه را بخر و قسمت های عقب را نخر زیرا بخش ه ای جلو به چراگاه نزدیک تر و از آفت دورترند. (الدعوات: ص140 ح353)

شستن گوشت پیش از پختن آن

پیامبر خدا (ص): برادرم عیسی از شهری گذر کرد و دید که مردمش رنگ چهره هایشان زرد و چشم هایشان کبود است آنان بیماری هایی که داشتند نزد وی اظهار ناراحتی کردند. گفت درمانتان همراهتان است شما هنگامی که گوشت می خورید آن را ناشسته می پزید در حالی که هیچ چیزی بدون نوعی جنابت از دنیا نمی رود. از آن پس گوشت های مصرفی خود را شستند و در نتیجه بیماری هایشان از میان رفت. (قصص الانبیاء: ص274 ح330)

گرفتن گوشت با نوک دندان ها

پیامبر خدا(ص): گوشت را با نوک دندان ها بدرید چرا که این گواراتر و خوش مزه تر است. (سنن الترمذی: ج4 ص276 ح1835)


پیامبر خدا(ص): گوشت را به دهان نزدیک کن چرا که این گواراتر و خوش مزه تر است. (مسند ابن حنبل: ج10 ص452 ح27714)


سنن ابی داوود: به نقل از صفوان بن امیه: همراه با پیامبر غذایی می خوردم من با دستم پاره های گوشت را از استخوان جدا می کردم فرمود: استخوان را به دهان نزدیک کن چرا که این گواراتر و خوش مزه تر است. (سنن ابی داوود: ج3 ص350 ح3779)


پیامبر خدا (ص): گوشت را با چاقو نبرید چرا که این کار کار عجم هاست آن را به نرمی بدرید چرا که گواراتر و خوشمزه تر است. (سنن ابی داوود: ج3 ص349 ح3778)


پیامبر خدا (ص): هر گاه کسی از شما بخواهد گوشت بخورد آن را با چاقو نبرد بلکه با دست بگیرد و با دندان بدرد و جدا کند چرا که این گواراتر و خوشمزه تر است. (المعجم الکبیر: ج23 ص285 ح624)

پرهیز از خوردن گوشت خشکیده نمک سود

امام صادق (ع): چهار چیز انسان را پیش از فرا رسیدن هنگام پیری پیر می کند: خوردن گوشت خشک شده، نشستن بر جای مرطوب، بالا رفتن از پلکان، و آمیزش با پیرزنان. (تحف العقول: ص317)


امام صادق (ع): سه چیز بدن را فرسوده می کند و شاید هم بکشد: خوردن گوشت خشکیده فاسد، حمام رفتن با شکم پر، و همبستری با پیرزنان. (الکافی: ج6 ص314 ح6)


امام صادق (ع): سه نوع از خوردنی ها موجب لاغری است: گوشت خشک شده، پنیر و شکوفه خرما. (الکافی: ج6 ص315 ح7)


امام صادق(ع): دو چیز است که از هر جهت زیان دارد و برای هیچ چیز فایده ای ندارد گوشت خشک شده و پنیر. (الکافی: ج6 ص315 ح7)


امام هادی(ع): گوشت خشکیده نمک سود بد چیزی است زیرا در معده شل می شود هر بیماری ای را تحریک می کند و برای هیچ چیزی سودمند نیست بلکه زیان هم دارد. (الکافی: ج6 ص314 ح4)


الکافی: به نقل از محمد بن عیسی از امام هادی (ع): هیچ خوراکی را سنگین تر و بیماری آورتر از گوشت خشک شده نخورده ام. (الکافی: ج6 ص314 ح3)


نهی از خوردن گوشت خام

امام باقر(ع): پیامبر خدا از اینکه گوشت خام خورده شود نهی کرد و فرمود: تنها درندگان چنین گوشتی می خورند گوشت را هنگامی بخورید که آفتاب یا آتش آن را دیگرگون ساخته باشد. (الکافی: ج6 ص313 ح1)


الکافی: به نقل از هاشم بن سالم: از امام صادق(ع) درباره خوردن گوشت خام پرسیدم فرمود: این خوراک درندگان است. (الکافی: ج6 ص314 ح2)


امام رضا(ع): خوردن گوشت خام درشکم کرم پدید می آورد. (طب الامام الرضا: ص28)


پرهیز از اعتیاد به خوردن گوشت

پیامبر خدا(ص): هرکس چهل روز گوشت بخورد سنگ دل می شود. (طب النبی: ص5)

امام علی(ع): شکم هایتان را گورستان جانوران نکنید. (شرح نهج البلاغه: ج1 ص26)

امام صادق (ع): علی (ع) عادت به خوردن گوشت را بد می شمرد و می فرمود: آن را اعتیادی همچون اعتیاد به شراب است. (المحاسن: ج2 ص261 ح1827)

ربیع الابرار: در حدیث است که هر کس چهل روز پیوسته گوشت بخورد سنگ دل می شود و هر کس چهل روز آن را واگذارد بد خوی می گردد. (ربیع الابرار: ج2 ص706)

نوبت های خوردن گوشت

 امام صادق(ع): در هر هفته یک بار گوشت بخورید و خود و فرزندانتان را بدان عادت ندهید زیرا موجب اعتیادی همچون اعتیاد به شراب می گردد نیز آنان را بیش از چهل روز از آن محروم مدارید چرا که آنان را بد خوی می کند. (الاصول السته عشر: ص12)

المحاسن: به نقل از ادریس بن عبدالله: نزد امام صادق (ع) بودم از گوشت سخن به میان آورد و فرمود: غذا را یک روز با گوشت بخور و یک روز با شیر و یک روز با چیزی دیگر. (المحاسن: ج2 ص262 ح1829)

وامگذاردن گوشت به مدت چهل روز

پیامبر خدا(ص): هر کس چهل روز گوشت نخورد بد خوی می شود گوشت بخورید چرا که بر شنوایی می افزاید. (الفردوس: ج3 ص627 ح5960)

پیامبر خدا(ص): بر شما باد گوشت چرا که گوشت می رویاند هر کس گوشت را چهل روز واگذارد بد خوی می شود. (صحیفه الامام الرضا: ص243 ح149)

پامبر خدا(ص): بر شما باد گوشت چرا که گوشت گوشت می رویاند هر کس بر او چهل صبح بگذرد و گوشت نخورد بد خوی می شود هر کس بد خوی شد به او گوشت بخورانید هر کس چربی بخورد آن چربی به اندازه خود برای او بیماری فرود می آورد. (المحاسن: ج2 ص256 ح1807)

پیامبر خدا (ص): بر شما باد گوشت چرا که هر کس گوشت را چهل روز واگذارد بد خوی می شود و هر کس بد خوی شود خویش را می آزارد هر کس خویش را می آزارد در گوش وی اذان بگویید. (جامع الاحادیث قمی: ص99)

پیامبر خدا (ص): هر کس بر او چهل روز بگذرد و گوشت نخورد باید به امید خداوند وام بگیرد و گوشت بخرد و بخورد. (الکافی: ج6 ص309 ح3)

امام دعلی (ع): گوشت بخورید چرا که گوشت از گوشت است و گوشت گوشت می رویاند هر کس چهل روز گوشت نخورد بد خوی می شود و اگر کسی از شما خواه از انسان ها خواه از چهارپایان بد خوی شد در گوشش اذانی کامل بگویید. (المحاسن: ج2 ص257 ح1809)

امام صادق (ع): هر چیزی را دلدادگی است و دلدادگی مرد گوشت است پس هر کس چهل روز آن را واگذارد بد خوی می شود و هر کس بد خوی شد در گوش راستش اذان بگویید. (المحاسن: ج2 ص256 ح1808)

امام صادق (ع): گوشت گوشت می رویاند هرکس چهل رو ز گوشت را واگذارد بد خوی می شود و هر کس بد خوی شد در گوشش اذان بگویید. (الکافی: ج6 ص309 ح1)

امام صادق (ع): گوشت از گوشت است هر کس چهل روز آن را واگذارد بد خوی می شود آن را بخورید چرا که بر شنوایی وبینایی می افزاید. (المحاسن: ج2 ص255 ح1800)

امام صادق (ع): گوشت گوشت می رویاند و عقل را افزون می سازد هر کس آن را چند روز واگذارد عقلش تباه می شود. (طب الائمه: ص139)

الکافی: به نقل از حسین بن خالد: به ابوالحسن (امام رضا) گفتم: مردم می گویند هرکس سه روز گوشت نخورد بد خوی می شود فرمود: دروغ گفته اند اما هرکس چهل روز گوشت نخورد خوی و بدن او دیگرگون می شود چرا که نطفه در مدت چهل روز از حالتی به حالت دیگر تغییر می یابد. (الکافی: ج6 ص309 ح2)

تمیز نکردن کامل استخوان و نخوردن مغز استخوان

پیامبر خدا (ص): بدان امت من کسانی هستند که مغز استخوان را می خورند. (طب النبی: ص5)

پیامبر خدا (ص): نرمه سر استخوان پرندگان را نخورید چرا که سل می آورد. (کنز العمال: ج15 ص264 ح40889)

الکافی: به نقل از هیثم: ابو حمزه برای ما که گروهی بودیم غذایی آماده ساخت چون حضور یافتیم دید که مردی استخوانی را کاملا تمیز می کند بر سر او بانگ زد و گفت مکن من از امام سجاد شنیدم که می گوید: استخوان ها را کاملا تمیز نکنید زیرا جنیان را هم در آنها بهره ای است و اگر چنین کنید چیزی از خانه شما می رود که از این بهره شما از تمیز کردن استخوان بهتر است. (الکافی: ج6 ص322 ح1)
طبقه بندی:
برچسب ها: آداب خوردن گوشت، خوردن گوشت از نظر اسلام، اسلام و سلامتی، سلامتی، طب اسلامی، خوردن گوشت، گوشت خوردن، روش خوردن گوشت، نظر اسلام راجع به خوردن گوشت، خوردن گوشت در اسلام، اصول خوردن گوشت، آداب خوردن گوشت در اسلام، آداب مصرف گوشت، آداب مصرف گوشت در اسلام، سایت دکتر حسین روازاده، سایت رسمی دکتر روازاده، احادیث پزشکی، روایات پزشکی، احادیث و روایات پزشکی، حدیث، روایات، احادیث طبی، روایات طبی، روایات طب اسلامی، طب اسلامی و مصرف گوشت، اسلام و طب سنتی،
دنبالک ها: سایت رسمی دکتر حسین روازاده،
[ جمعه 27 آبان 1390 ] [ 05:18 ب.ظ ] [ موسسه احیای سلامت . ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ


انبیا و اهل بیت عصمت و طهارت بزرگترین الگوی انسانهای سالم جسمی و روحی می باشند

//Ashoora.ir|Clock Begins
آرشیو مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب